Архив за етитет: българската държава

Българската държава

При своето заселване на Балканския полуостров (VI—VII в.) и при образуването на българската държава (681 г.) славяните и прабългарите не само географски и етнически усвоили определени територии; те ги превърнали в свое културно-историческо поле. Най-значителният и траен резултат от присъствието и постъпателното развитие на средновековната българска държава е било формирането и утвърждаването на българската единна етническа общност и на старобългарската цивилизация. Техни творения и тяхна защита срещу чуждите нашественици са били редица землени укрепителни съоръжения, каменни крепости и градски центрове. Градовете и крепостите през VII—XV в. са били не само политически, военни, църковно-религиозни и културни средища на българската държава, църква и култура; те били паметници и пазители на средновековната българска цивилизация, начин за приобщаването ѝ към прогресивните тенденции в историческото развитие на Европа.

  • месамбрия